اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

مراکز استفاده کننده از سامانه

    صفحه 1 از 2   
ردیف استان نام  
ردیف
۱ آذربایجان شرقی آموزشکده فنی پسران سراب رشته های دایر
۲ آذربایجان شرقی آموزشکده فنی دختران مراغه رشته های دایر
۳ آذربایجان غربی آموزشکده فنی دختران خوی رشته های دایر
۴ آذربایجان غربی دانشکده فنی شماره 1 ارومیه - شهید قاضی طباطبایی رشته های دایر
۵ اردبیل آموزشکده فنی پسران اردبیل - رازی رشته های دایر
۶ اصفهان آموزشکده فنی دختران نجف آباد - سمیه رشته های دایر
۷ اصفهان دانشکده فنی شهیدمهاجر اصفهان رشته های دایر
۸ البرز  آموزشکده فنی دختران کرج -17شهریور رشته های دایر
۹ البرز آموزشکده فنی کرج - شهید بهشتی رشته های دایر
۱۰ تهران دانشکده فنی شهید شمسی پور رشته های دایر
۱۱ چهارمحال بختیاری آموزشکده فنی پسران شهرکرد رشته های دایر
۱۲ خراسان جنوبی آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام رشته های دایر
۱۳ خراسان جنوبی آموزشکده فنی دختران بیرجند - سپیده کاشانی رشته های دایر
۱۴ خراسان رضوی آموزشکده فنی پسران نیشابور رشته های دایر
۱۵ خراسان رضوی آموزشکده فنی سبزوار (امام خمینی) رشته های دایر
۱۶ خراسان رضوی آموزشکده فنی شماره دو مشهد- ثامن الحجج رشته های دایر
۱۷ خراسان رضوی آموزشکده فنی قوچان - شهید رجایی رشته های دایر
۱۸ خراسان رضوی دانشکده فنی مشهد - شهید منتظری رشته های دایر
۱۹ سمنان آموزشکده فنی پسران سمنان رشته های دایر
۲۰ فارس آموزشکده فنی آباده - امام خمینی رشته های دایر
۲۱ فارس آموزشکده فنی داراب- حکیم عباس دارابی رشته های دایر
۲۲ فارس آموزشکده فنی دختران شیراز- الزهرا رشته های دایر
۲۳ فارس دانشکده فنی شیراز - شهید باهنر- شماره 1 رشته های دایر
۲۴ قم آموزشکده فنی پسران قم رشته های دایر
۲۵ کردستان آموزشکده فنی پسران سقز رشته های دایر
۲۶ کردستان آموزشکده فنی سنندج - شهیدیزدانپناه رشته های دایر
۲۷ کرمان آموزشکده فنی کشاورزی کرمان - رضوان رشته های دایر
۲۸ کرمان دانشکده فنی کرمان - شهید چمران - شماره 1 رشته های دایر
۲۹ کرمانشاه آموزشکده فنی پسران شماره 2 کرمانشاه رشته های دایر
۳۰ گیلان آموزشکده فنی بندر انزلی- شهید خدادادی رشته های دایر